JAK zostać ambasadorką ?

To bardzo proste… zrób u nas zakupy i pilnuj maili!

Po realizacji zamówienia, na podanego przez Ciebie maila dostaniesz formularz do rejestracji, następnie kod ambasadorki… i dostęp do grupy!

PROGRAM ZMIENIA SWOJE ZASADY W XII 2020

LEĆ NA SKLEP

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
DEFINICJE POJĘĆ

 1. MUUkreacje.pl – sklep internetowy prowadzony w domenie www.MUUkreacje.pl, którego właścicielem jest MUUkreacje.pl, 40-855 Katowice, ul. Janasa 4, posiadający NIP: 6462976968.
 2. Baza AMBASADOREK MUU – zbiór osób wyrażających zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych przez MUUkreacje.pl, a także branie udziału
  w kampaniach organizowanych przez MUUkreacje.pl.
 3. Treści – materiały i wypowiedzi, które ambasadorka dobrowolnie umieszcza w social mediach lub wiadomościach prywatnych do znajomych, w szczególności informacje osobowe, wpisy, ankiety, komentarze, zdjęcia, linki itd.
 4. Ambasadorka – osoba fizyczna, która po zakupie dokonała rejestracji w formularzu.
 5. Kampania – wszelkie działania organizowane przez MUUkreacje.pl, w szczególności świadczenie usługi marketingu rekomendacji na rzecz MUUkreacje.pl.

§ 2
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Ambasadorką może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu na stronie www.MUUkreacje.pl oraz otrzymała od Firmy zaproszenie do udziału w projekcie.
 2. Wypełnienie formularza i uczestniczenie w projekcie AMBASADORKA MUU jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Ambasadorkę jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,
  b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
  c) jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia treści, które nie są jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich do którego nie ma prawa.

II
DANE OSOBOWE

§ 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby założyć Konto Ambasadorki oraz wziąć udział w Kampaniach organizowanych przez MUUkreacje.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest MUUkreacje.pl
  a) w celu nawiązania współpracy,
  b) w celach marketingowych MUUkreacje.pl
  c) w celu przesyłania przez MUUkreacje.pl na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Ambasadorki informacji handlowych dotyczących akcji AMBASADORKA MUU
 3. Warunkiem przystąpienia do programu przez Ambasadorkę, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w trakcie dokonywania przez nią rejestracji w formularzu poprzez zaznaczenie checkboxa.

§ 2
ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ambasadorka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w każdym czasie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z bazy AMBASADORKA MUU. Żądanie poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy: zamowienia@muukreacje.pl lub w formie pisemnej na adres MUUkreacje.pl
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

III
ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

§ 1

 1. Wypełnienie formularza jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Tym samym, każda osoba, która przystąpiła do programu jest świadoma zasad współpracy jakie opisane są w niniejszym regulaminie.
 2. Akceptując niniejszy regulamin, Ambasadorka zobowiązuje się do przestrzegania zasad publikacji treści.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować usunięciem konta.

§ 2

 1. Ambasadorka może publikować stworzone przez siebie lub otrzymane materiały będące odpowiedzią na projekt, dzieli się ze swoimi followersami (osobami obserwującymi jego blog, profil na instagramie, profil na FB, kanał na snapchacie i inne) szczerymi opiniami na temat recenzowanego produktu.
 2. Ambasadorka może również przekazywać opinię na temat MUUkreacje.pl bezpośrednio swoim bliskim znajomym, bez obowiązku publikacji dla followersów.
 3. Ambasadorka rekomenduje tylko te produkty, do których jest przekonana oraz tylko te, które zasługują w jego ocenie na pozytywną opinię. Ma prawo odmówić uczestniczenia w projekcie, jeśli produkt nie spełnia jej oczekiwań. 
 4. Ambasadorka zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, obraźliwych opinii, jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
 5. Ambasadorka wykazuje się kreatywnością własną w tworzonym przez siebie kontencie mającym na celu przybliżyć rekomendowany produkt swoim fanom oraz znajomym.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę dotarcia do ww osób.

IV
ZASADY 

 1. Przystąpić do projektu może każda osoba, która dokonała zakupu poprzez stronę www.muukreacje.pl od dnia 28.04.2020, lub należy do grona wybitnie kochanych Klientek MUU.
 2. Udział ambasadorki w projekcie jest bezpłatny.
 3. Udział ambasadorki w projekcie wiąże się w szczególności z: a) dokonaniem pierwszego zamówienia na www.muukreacje.pl, b) wypełnieniem formularza wysłanego drogą elektroniczną na adres podany w zamówieniu, c) aktywnym promowaniu marki MUUkreacje.pl wg własnego upodobania z możliwością wykorzystania ze swoich kanałów kontaktu z followersami lub znajomymi.
 4. W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do projektu należy uzupełnić formularz który MUUkreacje.pl wysyła do klientek po zrealizowaniu zamówienia.
 5. Formularze powinny być wypełniane z należytą starannością.
 6. MUUkreacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu z ambasadorką.
 7. Ambasadorka, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną o uruchomieniu jej konta.
 8. Ambasadorka po rejestracji w formularzu otrzymuje na adres e-mail kod rabatowy.
 9. Kod rabatowy jest imienny.
 10. Kod rabatowy uprawnia do zakupu z 10% rabatem na stronie www.muukreacje.pl wszystkich znajdujących się tam artykułów.
 11. Kod rabatowy obowiązuje również na rzeczy objęte promocją. 
 12. Kody rabatowe są ważne do 31.12.2020 r.
 13. Tworząc opinię, treści na strony, lub przekazując znajomym informację o udziale w projekcie ambasadorka przekazuje, również swój kod rabatowy.
 14. Każda osoba, która dokona zakupu na kod rabatowy ambasadorki jest rejestrowana przez organizatora jako jeden punkt.
 15. Uzbieranie 5 punktów uprawnia ambasadorkę do zakupów na stronie www.muukreacje.pl z 50 % rabatem. Kod rabatowy 50 % nie obowiązuje na rzeczy z promocji.
 16. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego rejestrowania punktów i przesyłaniu niezwłocznie informacji ambasadorce za pośrednictwem zarejestrowanego w formularzu adres e-mail oraz sms’em na podany numer telefonu informację o osiągnięciu wymaganych 5 punktów. 
 17. Punkty naliczają się w momencie opłacenia danego zamówienia.
 18. Po uzbieraniu 5 punktów, które uprawniają ambasadorkę do zakupów 50 % taniej, punkty zerują się, otrzymana zniżka jest każdorazowo do jednokrotnego użytku. Nie łączy się z innymi promocjami i akcjami rabatowymi oraz nie sumuje się z poprzednimi punktami.
 19. Projekt trwa do 31.12.2020 – oznacza to, że do tej daty zliczamy punkty za zakupy na imienny kod rabatowy ambasadorki.
 20. Możliwość wykorzystania zniżki przez ambasadorkę kończy się 31.12.2020.

V
ZOBOWIĄZANIA AMBASADORKI

 1. Akceptując niniejszy regulamin ambasadorka zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych MUUkreacje.pl oraz innych podmiotów,
  b) powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych ambasadorek,
  c) niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie strony,
  d) zamieszczania w związku z udziałem w kampanii tylko takich utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.), które nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają autorskich praw majątkowych do utworów. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko MUUkreacje.pl z roszczeniami powstałymi w związku z naruszeniem przysługujących mu praw, w szczególności praw autorskich do utworu, ambasadorka na zasadzie art. 392 k.c. zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swych roszczeń od MUUkreacje.pl.
 2. Naruszenie zobowiązań wymienionych w punkcie V niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem w każdym czasie konta ambasadorki

VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. MUUkreacje.pl. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane przez ambasadorki.
 2. Ambasadorka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami na stronie, w tym za zamieszczenie nieprawdziwych treści, ujawnienie tajemnicy służbowej, podanie nieprawdziwych/nieaktualnych danych osobowych oraz innych informacji poufnych lub niezgodnych z prawem.
 3. Zarejestrowanie się do projektu jest jednoznaczne z potwierdzeniem posiadania pełnych praw do mediów, które ambasadorka użyje do przekazania swojego kodu rabatowego.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym ambasadorkom na stronie www.muukreacje.pl
 2. MUUkreacje.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. MUUkreacje.pl. zastrzega sobie zaniechanie prowadzenia programu „Ambasadorka MUU” w dowolnym momencie.